User Tools

Site Tools


462731-theridion-impressum-la-gi

Theridion impressum là một loài nhện trong họ Theridiidae.[1] Loài này thuộc chi Theridion. Theridion varians được miêu tả năm 1881 bởi L. Koch. Loài nhện này phổ biến rộng rãi ở nam trung bộ nước Anh, nhưng trở thành rải rác hoặc vắng mặt trong các bộ phận phía tây và phía bắc, và rất hiếm ở một số vùng phía đông, bao gồm ghi lại các hạt như Essex. Nó có một bản phân phối rộng rãi ở Cổ bắc giới (miền Toàn bắc) (Platnick 1998) và phổ biến rộng rãi ở miền tây và Trung Âu.

462731-theridion-impressum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)