User Tools

Site Tools


468831-bsd-la-gi

Berkeley Software Distribution (BSD) là tên của một hệ điều hành dẫn xuất từ UNIX được phát hành vào thập niên 1970 từ trường Đại học California tại Berkeley. Tên này cũng được sử dụng cho các bản phân phối sau này.

Các hệ điều hành tương tự như Unix (Unix-like) hiện hành được phát triển từ BSD bao gồm:

468831-bsd-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)